Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ COLUMBUS

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej COLUMBUS, z siedzibą ul. Siemieńskiego 17/60; 02-106 Warszawa, wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Urzędu m. st. Warszawy pod nr 245 stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej COLUMBUS, NIP: 701-034-47-91, REGON: 146157814

2. Inspektorem danych osobowych jest p. Piotr Suski, piotr@columbus.biz.pl

3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia – prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej COLUMBUS jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów w których są przetwarzane. Okres przechowywania danych jest ograniczony do minimum. Dane są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, przetwarzaniem i utratą.

5. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9. Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze i autokarowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, kontrahenci krajowi i zagraniczni w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych.

11. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe.